Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Działalność samorządowa

Radca prawny Przemysław Fiuk i radca prawny Katarzyna Lamperska są wpisani na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Aktywnie uczestniczą w życiu samorządu radców prawnych. Mecenas Przemysław Fiuk jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz Przewodniczącym Komisji do spraw Informacji. Mecenas Katarzyna Lamperska jest członkiem Komisji do spraw Informacji, działającej przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Radca prawny – zawód zaufania publicznego

Działalność zawodową radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wymogiem bezwzględnym uzyskania statusu radcy prawnego jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu radcowskiego. Przystąpienie do egzaminu poprzedzone jest odbyciem trzyletniego szkolenia w formie aplikacji radcowskiej, organizowanego przez Okręgowe Izby Radców Prawnych, bądź posiadanie innych uprawnień i doświadczenia zawodowego, na zasadach określonych ustawą o radcach prawnych.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego obwarowane jest szeregiem obowiązków, w tym uregulowanych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Wykonując zawód zaufania publicznego, radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego na podstawie, którego radca prawny świadczył pomoc prawną.

Radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, zapewniając tym samym ochronę ubezpieczeniową swoim klientom.

Urzędowy strój radcy prawnego to czarna toga z niebieskim żabotem.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego, podobnie jak adwokata, polega na świadczeniu pomocy prawnej, z tym wyjątkiem, że radcowie prawni nie występują w roli obrońcy w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu o przestępstwa karne skarbowe. Uprawnienia występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, radcowie prawni nabędą z dniem 1 lipca 2015 r. i tym samym ostatecznie zostaną zrównane uprawnienia procesowe radców prawnych i adwokatów.