Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy, utraciły moc: ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian przepisów innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, rękojmi i gwarancji.

Należy jednak zwrócić uwagę, że do umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem ustawa o prawach konsumenta znajdzie zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r..

Ustawa reguluje obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, zasady i tryb wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. Ustawa nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków informacyjnych, m.in. w zakresie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, kosztów zwrotu rzeczy, obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad, istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji oraz wielu innych. Ustawa zawiera również dwa załączniki, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców w celu prawidłowego pouczenia konsumentów o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W związku z wprowadzeniem nowej regulacji, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego, powinien dostosować do obowiązujących przepisów regulamin oraz inne treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu. Prawidłowo sformułowany regulamin, umożliwiający konsumentowi zapoznanie się z warunkami sprzedaży, jego prawami i obowiązkami oraz obowiązkami sprzedawcy, jest najprostszym sposobem na zrealizowanie przez przedsiębiorcę obowiązków, wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Niestety wielu przedsiębiorców nie realizuje obowiązków wynikających z nowych przepisów, przez co narażają się na negatywne konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że niespełnienie wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Co więcej, jeżeli przedsiębiorca choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną, w wysokości nie większej niż 10% obrotu pieniężnego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Kancelarie Radców Prawnych Fiuk i Lamperska z powodzeniem świadczą usługi w zakresie sporządzania regulaminów i innych treści na strony sklepów internetowych, uwzględniające zmiany przepisów. Zapraszamy do współpracy.